Algemene voorwaarden Bitz Media

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, die de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Bitz  Media gebruikte Algemene Voorwaarden.

1.3. Bitz Media gevestigd te Veldhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67259588.

1.4. Opdracht en/of Overeenkomst: iedere opdracht aan c.q. overeenkomst met Bitz Media van Opdrachtgever betreffende een Opdracht, en/of verkoop van zaken en goederen en/of uitvoering van (advies)werkzaamheden en/of diensten door Bitz Media, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of vennootschap, die Producten en/of goederen koopt en/of aan Bitz Media Opdracht heeft gegeven tot vervaardiging en/of levering van Producten en/of goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.

1.6. Producten: alle door Bitz Media verstrekte goederen, Producten en/of diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, bestaande uit onder meer maar niet uitsluitend:

 1. Social media marketing
 2. Webdesign en webbouw
 3. Copywriting
 4. Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
 5. Internetmarketing
 6. Masterclasses / trainingen
 7. Marketingadvies
 8. Emailmarketing
 9. Ontwerpen van logo’s en huisstijlen
 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de Overeenkomst door Bitz Media, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Bitz Media wijst toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of de inontvangstneming van de door Bitz Media geleverde Producten en/of goederen en werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de Algemene Voorwaarden als Opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de Overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Bitz Media of Opdrachtgever nodig is.

2.4. Ingeval enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst.

2.5. Bitz Media is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Ingeval Bitz Media deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor Bitz Media en Opdrachtgever bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending. Indien Opdrachtgever niet wil instemmen met de wijzigingen kan hij de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een maand na ontvangst van de wijzigingen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

2.6. Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene Voorwaarden en/of tussen Opdrachtgever en Bitz Media gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2.7. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Bitz Media gesloten Overeenkomst.

 1. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Bitz Media, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

3.2. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, specificaties en overige informatie, die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt en de wensen van Opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 5. Bitz Media mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.3. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat Bitz Media de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

3.4. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, catalogi, folders en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Bitz Media is slechts gebonden om de overeenkomst conform deze verstrekte gegevens uit te voeren indien dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald.

3.5. Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten e.d. verplichten Bitz Media niet tot levering c.q. acceptatie van een opdracht.

3.6. Informatie en adviezen van Bitz Media zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

3.7. Offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, software, werkwijzen en bescheiden, die op de Overeenkomst betrekking hebben en Bitz Media heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van Bitz Media en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven.

3.8. Bitz Media behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en Producten onder rembours te leveren.

 1. Overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Bitz Media pas tot stand, nadat Bitz Media een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Bitz Media feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3. Ingeval de Opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Bitz Media toch feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Bitz Media of namens Bitz Media gedaan door derden, binden Bitz Media slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. schriftelijk zijn bevestigd c.q. bekrachtigd.

4.5. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Bitz Media niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.6. Indien Bitz Media dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, mag Bitz Media uitvoering van de Overeenkomst anderen inschakelen.

4.7. Een Opdracht tussen Bitz Media en Opdrachtgever waarvoor geen duur is overeengekomen, heeft een duur van 1 (één) maand indien aflevering betrekking heeft op een Product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Deze duur wordt stilzwijgend telkens met een maand verlengd, behoudens tijdige opzegging.

4.8. Een opzegging van de Opdracht zoals in het vorige lid omschreven, dient uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de duur van de Opdracht per aangetekend schrijven door Bitz Media te zijn ontvangen.

4.9. In geval van niet, niet-tijdige en niet-behoorlijke nakoming door Opdrachtgever, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of schuldsanering natuurlijke personen, fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever, beslag op goederen van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke overdracht of staking van de onderneming van Opdrachtgever, al dan niet indirecte overgang van de overwegende zeggenschap over Opdrachtgever, overlijden, bewind en curatele van Opdrachtgever en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is Bitz Media gerechtigd haar alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door ontbinding dan wel opzegging middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen. In deze gevallen is elke vordering van Bitz Media direct en volledig opeisbaar.

4.10. Na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverminderd het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. Alle Opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Bitz Media kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen.

5.2. Opdrachtgever zal Bitz Media alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken. Opdrachtgever zal Bitz Media tevens op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de betreffende gegevens of omstandigheden.

5.3. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Bitz Media ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Bitz Media terug te zenden.

5.4. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Bitz Media de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.5. Bitz Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

5.6. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5.7. Indien Opdrachtgever niet, niet-tijdig, of onvolledig de informatie genoemd in artikelen 5.2, 3.2 en 3.4 verstrekt, of Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Bitz Media het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij Opdrachtgever gehouden is de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.

5.8. Indien tussentijds veranderingen, wijzigingen of nieuwe feiten zich voordoen ten aanzien van de gegevens genoemd in de artikelen 3.2, 3.4 en 5.2, is Bitz Media bevoegd eenzijdig de Overeenkomst aan te passen, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen/ontbinden.

5.9. Door verstrekking van de Opdracht verleent Opdrachtgever aan Bitz Media een gebruiksrecht op alle voor de Opdracht benodigde Intellectuele eigendomsrechten. Bitz Media zal dit gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de Opdracht. Opdrachtgever zal Bitz Media vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten.

5.10. Indien Bitz Media activiteiten verricht buiten haar eigen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Bitz Media in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen, zoals een werkruimte, computer, internet, telefoon, e.d. Bovendien zal Opdrachtgever – voor zover van toepassing – verschuldigd parkeergeld vergoeden, alsmede een kilometervergoeding van € 0,34. Het aantal kilometers zal worden berekend vanaf de vestigingsplaats van Bitz Media tot aan de locatie, aan de hand van (snelste) routebeschrijving van Google Maps.

 1. Verplichtingen Bitz Media

6.1. Bitz Media zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever in onafhankelijkheid en naar beste weten en verricht en levert haar werkzaamheden en Producten naar beste weten en kunnen, een en ander naar de op dat moment huidige stand van de wetenschap en techniek.

6.2. Ingeval Bitz Media geleverde Producten en/of goederen van derden met garantie heeft betrokken, zal Bitz Media jegens Opdrachtgever de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Bitz Media uitsluitend gehouden tot nakoming van de in het vorige artikellid genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

6.4 Bitz Media is slechts verplicht de Overeenkomst conform specifieke kwaliteitsvoorwaarden uit te voeren als deze kwaliteitsvoorwaarden in de Overeenkomst expliciet zijn benoemd en van toepassing zijn verklaard.

 1. Geheimhouding

7.1. Bitz Media en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van de bedrijfsgegevens, cliëntgegevens en Producten van de ander, waarvan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kennis is genomen. Een en ander zal slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Hiervoor wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

7.2. Bitz Media is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de website van Bitz Media te plaatsen en te gebruiken als referentie richting derden.

7.3. De (persoons-)gegevens die via de sites van Bitz Media of van de Opdrachtgever aan Bitz Media worden verstrekt, worden vertrouwelijk en conform de AVG behandeld.

 1. Prijzen

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

 • Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;
 • Gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en goederen aan Bitz Media;
 • Gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, verpakkingskosten, lonen, loonkosten,
 • Sociale- en overheidslasten en andere kosten;
 • Voor zover het levering van roerende zaken betreft, gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
 • Voor zover het de levering van roerende zaken betreft, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • Exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Exclusief vervoers-, verlet- en verblijfkosten en verzekering;
 • Vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

  8.2. De verschuldigde bedragen zijn inclusief de in artikel 8.1. genoemde verhogingen. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Bitz Media gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

  8.3. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

  1. Betalingen

  9.1. Opdrachtgever dient de facturen van Bitz Media binnen uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bank/giroafschriften van Bitz Media aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

  9.2. Bitz Media factureert maandelijks na afloop van de betreffende maand waarop de factuur ziet.

  9.3. Opdrachtgever dient de facturen van Bitz Media conform artikel 9.1. en 9.2. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.

  9.4. Opdrachtgever dient de facturen van Bitz Media conform artikel 9.1. en 9.2. te voldoen zonder korting of verrekening.

  9.5. Bij overschrijding van de in artikel 9.1. of 9.2 bedoelde termijn is Opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Bitz Media benodigd zal zijn.

  9.6. Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 9.1 en 9.2, geldt als vervaltermijn. Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag, zal Opdrachtgever over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag – waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand – zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bitz Media houdt zich het recht voor bij stornering van een eventuele incasso, administratiekosten in rekening te brengen.

  9.7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

  9.8 Indien Opdrachtgever zijn (betalings)verplichting(en) conform dit artikel niet (tijdig) nakomt, is hij aansprakelijk voor de daadwerkelijke en volledige juridische kosten die Bitz Media maakt ter incassering van haar vordering(en). Zowel de buitengerechtelijke kosten als de proceskosten worden hieronder begrepen. Deze bepaling geldt zwaarwegend tussen partijen.

  1. Eigendomsvoorbehoud

  10.1. De eigendom van alle geleverde of af te leveren Producten en/of goederen blijft bij Bitz Media en gaat eerst over, wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van de geleverde Producten en/of goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Bitz Media ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

  10.2. Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd om geleverde Producten en/of goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

  10.3. Indien de Producten en/of goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Opdrachtgever, doch bij een derde worden opgeslagen, zal Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Bitz Media houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Bitz Media tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

  10.4. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Bitz Media tekortschiet of zij goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is Bitz Media zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten en/of goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt onherroepelijk reeds nu voor alsdan Bitz Media om de plaats te betreden waar deze Producten en/of goederen zich bevinden en deze Producten en/of goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

  1. Reclame

  N.v.t.

  1. Overmacht

  12.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door Bitz Media verhinderen en die niet aan Bitz Media zijn toe te rekenen.

  12.2. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Bitz Media. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Bitz Media die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever te beperken.

  12.3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Bitz Media opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Bitz Media niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

  12.4. Indien Bitz Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

  1. Aansprakelijkheid

  13.1. Bitz Media kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Bitz Media. Bitz Media is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Bitz Media geleverde Producten en/of goederen en/of verrichte werkzaamheden.

  13.2. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Bitz Media is in ieder geval beperkt het bedrag exclusief btw dat Bitz Media voor het betreffende deel van de Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd of nog zal factureren.

  13.3. De aansprakelijkheid van Bitz Media is tevens beperkt tot de hoogte van de daadwerkelijke uitkering door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bitz Media, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Bitz Media.

  13.4. Voor zover Bitz Media voor de Opdrachtgever gebruik maakt van contact- en adressenbestanden, is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de gegevens. Meer in het bijzonder dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de gebruikers van de aangeleverde e-mailadressen in overeenstemming met de Telecommunicatiewet, in het bijzonder artikel 11.7, en met de AVG kunnen worden aangeschreven. In het geval Bitz Media door de bevoegde toezichthouder, enige gebruiker, of een derde aansprakelijk wordt gesteld of gehouden, vrijwaart de Opdrachtgever Bitz Media onvoorwaardelijk. Opdrachtgever zal alle door Bitz Media geleden schade, waaronder boetes, alsmede alle (juridische) kosten aan Bitz Media vergoeden.

  13.6. Bitz Media is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Bitz Media door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Bitz Media voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

  13.7. Indien Bitz Media desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Bitz Media het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Bitz Media te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

  13.8. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Bitz Media en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

  13.9. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

  1. Producten van derden

  14.1. Bitz Media is gerechtigd Producten van derden te betrekken, dan wel te verstrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Bitz Media is niet verantwoordelijk voor de Producten van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

  14.2. Indien Bitz Media Producten van derden levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden van die derden van toepassing op de overeenkomst.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

  15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten blijven voor iedere Opdracht door Bitz Media uitgevoerd, bij Bitz Media rusten. Een en ander ongeacht of deze rechten betrekking hebben op, dan wel voortvloeien uit een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product.

  15.2. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en of aanvraag van voornoemde rechten en of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor onbepaalde tijd aan Bitz Media zullen toekomen, dan wel zullen worden overgedragen.

  15.3. Indien Bitz Media, Opdrachtgever, dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Bitz Media berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Bitz Media dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Bitz Media dan wel de derde-rechthebbende.

  15.4. Opdrachtgever zal Bitz Media vrijwaren tegen iedere aanspraak, voor zover deze betrekking heeft op, dan wel voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze resulteert in een (mogelijke) inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom.

  15.5. Indien Bitz Media in staat van faillissement wordt verklaard of heeft besloten tot liquidatie over te gaan kan Opdrachtgever de afgifte vorderen van het intellectueel eigendom waaronder sourcecodes.

  15.6. Afgifte van intellectueel eigendom (waaronder sourcecodes) kan worden voorkomen als de rechten en plichten door een derde worden overgenomen. Bij deze overdracht dient uitdrukkelijk het beding gemaakt te worden – in de vorm van een kettingbeding – waarin Opdrachtgever gerechtigd is te allen tijde nakoming te vorderen dat deze derde op vergelijkbare condities werkzaamheden zal verrichten aan de door Opdrachtgever geleverde Producten.

  1. Slotbepalingen

  16.1. Indien Bitz Media zich in enig geval niet op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op de Algemene Voorwaarden zal kunnen beroepen.

  16.2. Indien een bepaling van de Overeenkomst, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet- rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit het overige bepaalde in de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht worden te zijn overeengekomen een vervangende bepaling, die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van partijen bij de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

  16.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

  16.5. Alle geschillen verband houdend met de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Bitz Media, zulks voor zover de wet dit toelaat.

  16.6. Indien deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal bindend.